GROEPSWERK>>GROEPJESMAKEN>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>
CONTACT

Nautilus Educatief
groepswerk - groepsopdrachten

Paragraafvragen
Bij elke paragraaf uit het theorieboek worden inleidende vraagjes gesteld die de leerling helpen bij het lezen en bij het krijgen van een overzicht. De vraagjes zijn in pakketjes van drie gerubriceerd om het groepswerk te vergemakkelijken. Een vierde opdracht zou kunnen zijn: bedenk zelf een paragraafvraag. Als voorbeeld staan hier de §-vragen bij H2 §1 t/m 4.

Placeholder Picture

Paragraafpuzzels
Ook is er bij de meeste paragrafen een kenmerkend puzzeltje in meerkeuzevorm. De puzzeltjes beogen eventueel bestaande misvattingen weg te nemen en/of binnen een groepje discussie uit te lokken. Erik Mazur is de pionier op het gebied van dit soort conceptuele vragen ('ConcepTests') en een aantal ideeën is van hem overgenomen. Als voorbeeld staan hier de §-puzzels bij H2 §1 t/m 4. 

Placeholder Picture

Paragraafschema's
Op de plankaart is bij elke paragraaf een hok leeggehouden, waarin het groepje een schematische samenvatting van de theorie mag maken. Om uit te leggen wat zo'n §-schema inhoudt, krijgen de leerlingen bij H1 en de eerste drie paragrafen van H2 een voorbeeld. Vanaf de vierde paragraaf moeten ze het zelf doen. Als voorbeeld staan hier de §-schema's bij H2 §1 t/m 4.  
 
Tijdens een groepstoets mogen de leerlingen hun eigen plankaart erbij houden. Dit is de beste stimulans gebleken voor het zorgvuldig maken van deze schema's.

Placeholder Picture

Andere groepsopdrachten
Wanneer een groepje een groeptoets wil afleggen, moeten ze alle groepsopdrachten afhebben. Naast de bovenstaande hoort daar ook 'Het probleem met ...' bij. Beantwoording van §-vragen en §-puzzels gebeurt op het groepsformulier, dat samen met de beantwoording van 'Het probleem met ...' moet worden ingeleverd voor het afleggen van de groepstoets. Op het groepsformulier is tevens plaats ingeruimd voor een kleine zelfevaluatie van het groepje.

NAUTILUSEDUCATIEF>>GROEPSWERK>>MOTIVATIE>>LEERCIRKEL>>ORGANISATIE>>GROEPJESMAKEN>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>