NAUTILUSEDUCATIEF>>STUDIECLUB-VORDEN>>KRINGLOOPLANDBOUW>>
CONTACT

Studieclub-Vorden
KRINGLOOPLANDBOUW

wonen 2050 windmolens basisinkomen ouderenkompu kringlooplandbw archief

Wij hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met de invoering van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Schaalvergroting, gebruik van krachtvoer, toepassing van kunstmest en gewasbescherming leiden - zoals algemeen bekend - tot steeds grotere problemen met het milieu en tot aantasting van het landschap. Maar met dit beleid heeft Wageningen University & Research wel tot ver over de grenzen bewondering geoogst en heeft agrarisch Nederland zich ontwikkeld tot de tweede agrarische exportnatie ter wereld. Waarom loopt deze manier van landbouw bedrijven in deze tijd tegen zijn grenzen aan en wat kan daar aan worden gedaan? Eind 2018 heeft minister Carola Schouten zich geschaard achter de zogenaamde ‘kringlooplandbouw’: wat de veehouder als afval produceert, kan de akkerbouwer als grondstof gebruiken voor het gewas dat het vee weer eet. Zo ging het ook op de aloude gemengde boerderij.  

Kringlooplandbouw houdt met andere woorden in dat we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen vasthouden in het voedselsysteem. Door veel zuiniger om te gaan met schaarse grondstoffen en minder biomassa te verspillen, hoeven minder voedingsstoffen van elders te worden aangevoerd in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest en veevoer. De beschikbaarheid van circulaire grondstoffen bepaalt daarmee de productiecapaciteit en de mogelijkheden voor consumptie die daaruit voortvloeien. Niet meer maximale productie maar draagkracht van de bodem wordt het uitgangspunt. Het mooie is dat een en ander resulteert in een zeer aanzienlijke reductie van de CO2- (koolzuur) en CH4- (methaan) uitstoot.

Wij vragen ons af welke maatregelen er op het gebied van landbouw en veeteelt genomen moeten worden om beide duurzamer te maken. En dit toegesneden op de Achterhoek. Wij kijken in het bijzonder naar:
(1) de invloed van kringlooplandbouw op landschap, biodiversiteit en milieu
(2) de rentabiliteit van het circulaire boerenbedrijf
(3) de mestkringloop, biogas en gebruik van lokaal voer.
Natuurlijk met aandacht voor initiatieven die nu al in de Achterhoek ondernomen worden, zoals ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’, 'Kunstmestvrije Achterhoek', 'VALA', ‘Groot-Zevert’ en dichtbij, op ‘de Marke’.  

De recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot (schrappen PAS-regeling) onderstreept de urgentie van de invoering van de kringlooplandbouw. 

Woensdagavond 15 mei 2019 organiseerde D66-Bronckhorst in samenwerking met Studieclub Vorden een debatavond over kringlooplandbouw in het Kulturhus te Vorden. 
Sprekers / panelleden op deze avond:
Dick Looman - Bert Wagenvoort - Anton Stortelder - Antoon Kanis - Zwier van der Vegte
Programmaonderdelen: 
• Opening en welkom • Wat is kringlooplandbouw en waarom? • Wat betekent kringlooplandbouw voor de agrarische ondernemer en voor het landschap in de Achterhoek? • Kringlooplandbouw in de praktijk. • Forumdiscussie: wat kunnen wij doen in de Achterhoek om kringlooplandbouw te stimuleren en welke rol kunnen gemeenten en provincie hierin spelen? • Afsluiting 

Een kort verslag van de avond vind je 'onder' de betreffende groene knop. Onder de andere knoppen  de eindversie van ons rapport 'Kringlooplandbouw Achterhoek' en een kleine Actualisatie
rapport en actualisaie: JW Drijver - Joke Regouw - Cees Kraakman - Marc Vervoort

pdf: Verslag Discussieavond
pdf: Rapport Kringlooplandbouw Achterhoekpdf: Actualisatie Kringlooplandbouw Achterhoek
NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>KRINGLOOPLANDBOUW>>